Psychopath Checklist revised (pcl-r)

Den mest brukte sjekklisten for psykopati er PCL-r (Psychopathy Checklist – revised), utviklet av den amerikanske psykologen Robert Hare, som har forsket på psykopati siden 1970-tallet. Skalaen brukes mye i forskning, blant annet i arbeidet med å kartlegge forekomst av psykopati i bestemte populasjoner, for eksempel blant innsatte.

PCL-r er laget med utgangstpunkt i at psykopati kan beskrives i to ulike faktorer. Den første handler om mellommenneskelig stil og følelsesliv, mens den andre handler om livsstil og antisosial atferd. Disse to faktorene er utgangspunktet for sjekklisten som består av 20 punkter. For hvert sjekkpunkt stiller intervjueren spørsmål rundt ulike episoder fra intervjuobjektets bakgrunn. Basert på en skjønnsmessig vurdering skåres hvert ledd med ulike poeng. Intervjueren må skal ha opplæring i gjennomføring av sjekklisten, og skårene skalmå begrunnes med konkrete eksempler.

Oversikt over de de ulike sjekkpunktene.

 • Overfladisk sjarm, eventuelt glatthet.
 • Selvsentrert, eventuelt storhetsideer om egen verdi.
 • Kjedsomhet, stadig behov for nye impulser.
 • Uttalt løgnaktighet, eventuelt bedrageri.
 • Bløffing, manipulasjon.
 • Manglende skyldfølelse og anger.
 • Grunne følelser.
 • Ufølsomhet; manglende innlevelsesevne i andres situasjon/verden.
 • Snylting på andre, eventuelt utnyttelse av andre.
 • Oppfarenhet, lav aggresjonskontroll.
 • Promiskuøs seksuell atferd.
 • APtferdsproblemer allerede før 12-års alder.
 • Urealistiske planer for fremtiden.
 • Impulsivitet.
 • Uansvarlig foreldreatferd hvis personen har barn.
 • Hyppige ekteskap/samboerforhold.
 • Ungdomskriminalitet før 15-års alder.
 • Bryting av prøvetid; gjentakelse av ulovlige handlinger av de som er domfelte.
 • Ansvarsløshet.
 • Ulike typer lovbrudd (for eksempel narkotika, frihetsberøvelse, seksuelle overgrep, vold).
Nedenfor har vi omformulert punktene i tabellen til en liste med 20 spørsmål.

Sjekklisten for psykopati

 1. Er du en glatt og overfladisk sjarmerende person?
 2. Har du overdrevent høy selvtillit?
 3. Har du et konstant behov for stimulering?
 4. Er du en patologisk løgner?
 5. Er du listig og manipulerende?
 6. Er du en person som aldri angrer eller føler skyld?
 7. Har du et grunt følelsesliv?
 8. Er du en kald person med lite empati?
 9. Har du en parasittisk livsstil?
 10. Synes du det er vanskelig å kontrollere din egen atferd?
 11. Er du seksuelt promiskuøs?
 12. Hadde du atferdsvansker som barn og ungdom?
 13. Mangler du evnen til å jobbe mot langsiktige mål?
 14. Er du impulsiv?
 15. Mangler du ansvarsfølelse?
 16. Tar du lite ansvar for egne handlinger?
 17. Har du hatt mange og korte parforhold?
 18. Begikk du kriminelle handlinger som ungdom?
 19. Har du fått opphevet en betinget dom som følge av gjentakelse?
 20. Har du en bakgrunn med mange kriminelle handlinger?

Hvert spørsmål skåres med 0 (et klart nei), 1 (noen ganger) eller 2 (stort sett hele tiden).

Hvis du skårer over 30 poeng på denne testen, kan du risikere å få diagnosen. Listen er imidlertid ikke egnet som et instrument for å diagnostisere dem du kjenner, da det ikke er sikkert at dine opplevelser beskriver denne personen i alle situasjoner.


Robert Hare sin hjemmeside finner du her.

Psykopattesten

av Dag Øyvind Engen Nilsen, Kagge forlag.

Bestill boken.